หลักสูตรช่างยนต์

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างยนต์)

ชื่อ-นามสกุล:  นายบัญชา ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง:  ประธานหลักสูตรช่างยนต์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  ช่างยนต์
ชื่อ-นามสกุล:  นายอมร  ดอนเมือง
ตำแหน่ง:  
อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร: 
ช่างยนต์
  ชื่อ-นามสกุล:  นายมงคล มีแสง
ตำแหน่ง:  
อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร: 
อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ชื่อ-นามสกุล:  นายศรายุทธ พลสีรา
ตำแหน่ง:  อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ชื่อ-นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัณหวัจตน์  ทองแดง
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ชื่อ-นามสกุล:  นายนำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์
ตำแหน่ง:  อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  นายเขตพงศ์  อินทรชัยศรี
ตำแหน่ง:  อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรทูล ไชยวงศา
ตำแหน่ง:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

Permanent link to this article: http://me.fit.rmuti.ac.th/?page_id=430