หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-นามสกุล:  นายณรงค์  หูชัยภูมิ
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร:   เทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  นายจรัญ  มงคลวัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  เทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอสถ คนซื่อ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:   เทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  นายบัญชา ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง: อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  เทคโนโลยีเครื่องกล
 ชื่อ-นามสกุล:  นายสุริยา  โชคเพิ่มพูน
ตำแหน่ง: อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  เทคโนโลยีเครื่องกล

 

Permanent link to this article: http://me.fit.rmuti.ac.th/?page_id=428