หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อ-นามสกุล:  นายสมพร  หงษ์กง
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร:  วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  นายอมร  ดอนเมือง
ตำแหน่ง:
อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร: 
วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  นายคุณานันท์  ศักดิ์กำปัง
ตำแหน่ง:
อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร: 
วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  นายวัชรายุทธ  ลำดวน
ตำแหน่ง:
อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร: 
วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล:  นายนิรุต อ่อนสลุง
ตำแหน่ง: อ
าจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร: 
วิศวกรรมเครื่องกล

 

Permanent link to this article: http://me.fit.rmuti.ac.th/?page_id=36