ช่างยนต์ [รับ ม.6]

 

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
คณะ : กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตร : ช่างยนต์ รับ ม.6
รายวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-011-001   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-001   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-021-001   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-001   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-001   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-032-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-003   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-001   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 60 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต  
                02-011-101   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 หน่วยกิต
                04-570-101   กลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-570-102   เทอร์โมไดนามิกส์ 3 หน่วยกิต
                04-571-201   กลศาสตร์ของไหล 3 หน่วยกิต
                04-630-102   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต  
                04-571-101   ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 2 หน่วยกิต
                04-571-102   ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 หน่วยกิต
                04-571-103   ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งกำลัง 2 หน่วยกิต
                04-571-104   ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์ 2 หน่วยกิต
                04-571-105   ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 2 หน่วยกิต
                04-571-111   เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 2 หน่วยกิต
                04-571-206   การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 หน่วยกิต
                04-571-207   ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล 2 หน่วยกิต
                04-571-208   ปฏิบัติงานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล 2 หน่วยกิต
                04-571-209   ปฏิบัติงานการทำความเย็นและปรับอากาศ 2 หน่วยกิต
                04-571-210   ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2 หน่วยกิต
                04-571-212   งานทดลองเครื่องกล 1 2 หน่วยกิต
                04-573-201   ฝึกงานช่างยนต์ 4 หน่วยกิต
                04-574-201   เตรียมโครงการช่างยนต์ 2 หน่วยกิต
                04-574-202   โครงการช่างยนต์ 2 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต  
                04-572-102   เทคโนโลยีดีเซล 3 หน่วยกิต
                04-572-120   กลศาสตร์ของแข็ง 3 หน่วยกิต
                04-572-201   ระบบท่อ 2 หน่วยกิต
                04-572-203   การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 หน่วยกิต
                04-572-204   เกียร์อัตโนมัติ 2 หน่วยกิต
                04-572-205   เทคโนโลยีไอน้ำ 3 หน่วยกิต
                04-572-206   เทคโนโลยีต้นกำลัง 2 หน่วยกิต
                04-572-207   เครื่องมือกลช่างยนต์ 2 หน่วยกิต
                04-572-208   งานทดลองเครื่องกล 2 2 หน่วยกิต
                04-572-209   การขับเชิงกล 2 หน่วยกิต
                04-572-210   กลศาสตร์ยานยนต์ 3 หน่วยกิต
                04-572-211   อุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซรถยนต์ 2 หน่วยกิต
                04-572-212   การควบคุมและการตรวจสอบหม้อไอน้ำ 2 หน่วยกิต
                04-572-213   เทคโนโลยีสีและตัวถังรถยนต์ 3 หน่วยกิต
                04-572-214   ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2 หน่วยกิต
                04-572-215   วิศวกรรมโรงต้นกำลัง 3 หน่วยกิต
                04-572-216   ท่อลมในระบบปรับอากาศ 3 หน่วยกิต
                04-572-217   ระบบทำความเย็นในงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                04-572-218   เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 หน่วยกิต
                04-572-219   เทคโนโลยีการบำรุงรักษา 2 หน่วยกิต
                04-572-221   การเขียนแบบวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2 หน่วยกิต
                04-572-222   ปฏิบัติงานการทำความเย็น 2 หน่วยกิต
                04-572-223   ปฏิบัติงานการปรับอากาศ 2 หน่วยกิต
                04-572-224   นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 หน่วยกิต
                04-572-225   ไฟฟ้าเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
                04-610-102   การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                04-612-203   การควบคุมคุณภาพ 2 หน่วยกิต
                04-612-205   การบริหารงานเพื่อเพิ่มผลผลิต 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต  
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน (สำหรับผู้จบ ม.6) 0 หน่วยกิต  
        04-545-101   ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน 2 หน่วยกิต
        04-575-002   ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง 2 หน่วยกิต
        04-575-004   เครื่องมือพื้นฐานและความปลอดภัย 1 หน่วยกิต
        04-575-101   ทฤษฎีเครื่องยนต์ 2 หน่วยกิต
        04-575-103   ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 2 หน่วยกิต
        04-605-104   วัสดุช่าง 2 หน่วยกิต
        04-615-101   เขียนแบบเทคนิค 2 หน่วยกิต
        04-615-102   ฝึกฝีมือเบื้องต้น 2 หน่วยกิต

Permanent link to this article: http://me.fit.rmuti.ac.th/?page_id=346