อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล [ต่อเนื่อง]

 

คณะ : กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หลักสูตร : อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

 

รายวิชา หน่วยกิต
1.. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0 หน่วยกิต  
                00-011-001   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-001   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-021-001   ทักษะการรู้สารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                00-021-002   การจัดการความรู้ 3 หน่วยกิต
                00-022-001   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-022-002   การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
                00-023-001   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กล่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-032-001   การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 3 หน่วยกิต
                00-032-002   การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-034-001   การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-035-001   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-036-001   ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-003   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-041-004   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด 3 หน่วยกิต
                00-041-005   การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
                00-042-001   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2.. หมวดวิชาเฉพาะ 65 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต  
                02-011-104   แคลคูลัส 1 3 หน่วยกิต
                02-070-204   สถิติ 1 3 หน่วยกิต
                08-040-303   การจัดการอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                08-040-304   วัสดุอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                08-043-301   วิศวกรรมความปลอดภัย 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิต  
                08-021-001   วิศวกรรมไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
                08-030-301   กลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                08-031-301   กลศาสตร์ของไหล 1 3 หน่วยกิต
                08-032-301   เธอร์โมไดนามิกส์ 2 3 หน่วยกิต
                08-032-403   เครื่องกำเนิดไอน้ำทางอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                08-034-401   การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                08-035-303   เทคโนโลยีการบำรุงรักษา 3 หน่วยกิต
                08-035-402   การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                08-035-404   ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ต้นกำลัง 1 หน่วยกิต
                08-035-405   ประลองวิศวกรรมเครื่องกล 2 หน่วยกิต
                08-035-406   การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล 1 หน่วยกิต
                08-035-407   โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                08-042-303   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต  
                08-030-302   พลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                08-030-303   กลศาสตร์ของแข็ง 1 3 หน่วยกิต
                08-030-404   กลศาสตร์ของแข็ง 2 3 หน่วยกิต
                08-030-405   การออกแบบเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                08-030-406   กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 หน่วยกิต
                08-031-305   ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                08-031-306   นิวแมติกส์อุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                08-031-402   กลศาสตร์ของไหล 2 3 หน่วยกิต
                08-031-403   พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัด 3 หน่วยกิต
                08-031-404   เครื่องจักรกลของไหล 3 หน่วยกิต
                08-031-407   ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์ 3 หน่วยกิต
                08-031-408   ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์ 2 หน่วยกิต
                08-031-409   ระบบท่ออุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                08-032-302   เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 หน่วยกิต
                08-032-305   วิศวกรรมความร้อน 3 หน่วยกิต
                08-032-404   การถ่ายโอนความร้อน 3 หน่วยกิต
                08-032-406   วิศวกรรมโรงต้นกำลัง 3 หน่วยกิต
                08-032-407   การทำความเย็นและการปรับอากาศ 3 หน่วยกิต
                08-032-408   ปฏิบัติการทำความเย็นและการปรับอากาศ 1 หน่วยกิต
                08-033-301   การฝึกงานเทคโนโลยีเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                08-034-302   เครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3 หน่วยกิต
                08-034-403   พื้นฐานการควบคุมอัตโนมัติ 3 หน่วยกิต
                08-035-308   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                08-036-401   ระบบขนถ่ายวัสดุ 3 หน่วยกิต
                08-036-402   การจัดการเครื่องจักรกล 3 หน่วยกิต
                08-036-403   แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3 หน่วยกิต
                08-041-402   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                08-042-307   กรรมวิธีการผลิต 3 หน่วยกิต
                08-044-301   เขียนแบบวิศวกรรม 2 หน่วยกิต
                08-051-306   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
3.. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

Permanent link to this article: http://me.fit.rmuti.ac.th/?page_id=327