วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล [4 ปี]

 

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
คณะ : กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หลักสูตร : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชา หน่วยกิต
1.. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-011-101   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-021-002   การจัดการความรู้ 3 หน่วยกิต
                00-021-101   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-101   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-101   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กล่มวิชาภาษา 21 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-033-101   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-034-001   การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-035-001   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-036-101   ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-103   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-101   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2.. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 51 หน่วยกิต  
                02-011-109   แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต
                02-011-110   แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต
                02-011-211   แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต
                02-020-124   เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
                02-020-125   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
                02-030-101   ฟิสิกส์ 1 3 หน่วยกิต
                02-030-102   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 หน่วยกิต
                02-030-103   ฟิสิกส์ 2 3 หน่วยกิต
                02-030-104   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 หน่วยกิต
                04-030-101   สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                04-030-202   เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 หน่วยกิต
                04-030-203   กลศาสตร์ของไหล 1 3 หน่วยกิต
                04-030-204   พลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-030-205   กลศาสตร์วัสดุ 1 3 หน่วยกิต
                04-040-101   การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-040-102   เขียนแบบวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-040-103   กระบวนการผลิต 3 หน่วยกิต
                04-060-101   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                04-100-101   วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต  
                04-031-201   กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 หน่วยกิต
                04-031-302   การออกแบบเครื่องจักรกล 4 หน่วยกิต
                04-031-303   การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 2 หน่วยกิต
                04-031-304   การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 2 หน่วยกิต
                04-031-305   การถ่ายโอนความร้อน 3 หน่วยกิต
                04-031-306   เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 หน่วยกิต
                04-031-307   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 หน่วยกิต
                04-031-308   การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรม 2 หน่วยกิต
                04-031-408   วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง 3 หน่วยกิต
                04-031-409   การสั่นสะเทือนทางกล 3 หน่วยกิต
                04-031-410   การควบคุมอัตโนมัติ 3 หน่วยกิต
                04-031-411   การปรับอากาศ 3 หน่วยกิต
                04-031-412   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                04-031-413   สหกิจศึกษา สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 6 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต  
                04-022-201   หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
                04-032-402   สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 1 1 หน่วยกิต
                04-032-403   สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 2 1 หน่วยกิต
                04-033-201   การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลในโรงงาน 2 หน่วยกิต
                04-033-302   วิศวกรรมความปลอดภัย 3 หน่วยกิต
                04-033-303   วิศวกรรมการบำรุงรักษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                04-033-304   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
                04-034-301   ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-034-302   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                04-034-403   ไฟไนต์อีเลเมนต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                04-034-404   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
                04-035-301   เทอร์โมไดนามิกส์ 2 3 หน่วยกิต
                04-035-302   การทำความเย็น 3 หน่วยกิต
                04-035-303   เครื่องจักรกลของไหล 3 หน่วยกิต
                04-035-305   กลศาสตร์ของไหล 2 3 หน่วยกิต
                04-035-310   การถ่ายโอนความร้อนและการแพร่ของมวล 3 หน่วยกิต
                04-035-311   ปฏิบัติการการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2 หน่วยกิต
                04-035-404   การออกแบบระบบท่อในโรงงาน 3 หน่วยกิต
                04-035-406   วิศวกรรมความร้อนและของไหล 3 หน่วยกิต
                04-035-407   พลังงานลม 3 หน่วยกิต
                04-035-408   พลังงานแสงอาทิตย์ 3 หน่วยกิต
                04-035-409   การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3 หน่วยกิต
                04-035-412   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร 3 หน่วยกิต
                04-035-413   การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายโอนความร้อน 3 หน่วยกิต
                04-035-414   การออกแบบระบบทางความร้อน 3 หน่วยกิต
                04-035-415   ท่อความร้อน 3 หน่วยกิต
                04-036-201   กลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-036-302   กลศาสตร์วัสดุ 2 3 หน่วยกิต
                04-036-303   นิวแมติกส์อุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                04-036-304   ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                04-036-305   อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
                04-036-306   ประลองทางอากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 1 หน่วยกิต
                04-036-307   การควบคุมระบบส่งกำลังของไหล 3 หน่วยกิต
                04-036-308   โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ 3 หน่วยกิต
                04-036-309   การวัดและเครื่องมือวัด 3 หน่วยกิต
                04-036-410   หุ่นยนต์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 หน่วยกิต
                04-036-411   เครื่องมือและการควบคุมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
                04-036-412   หุ่นยนต์สำหรับกระบวนการผลิต 3 หน่วยกิต
                04-037-301   เครื่องยนต์เล็ก 3 หน่วยกิต
                04-037-302   การวิเคราะห์เครื่องยนต์ 3 หน่วยกิต
                04-037-303   เทคโนโลยียานยนต์ 3 หน่วยกิต
                04-037-305   วิศวกรรมยานยนต์ 3 หน่วยกิต
                04-037-404   เครื่องยนต์กังหันก๊าซ 3 หน่วยกิต
                04-038-402   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-038-403   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                04-039-201   พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 3 หน่วยกิต
                04-039-202   ไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก 3 หน่วยกิต
                04-039-303   ระบบส่งกำลังและเครื่องล่างจักรกลหนัก 3 หน่วยกิต
                04-039-304   วิศวกรรมเครื่องยนต์ดีเซล 3 หน่วยกิต
                04-039-305   หัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซลเครื่องจักรกลหนัก 3 หน่วยกิต
                04-039-306   ระบบเบรกและบังคับเลี้ยวเครื่องจักรกลหนัก 3 หน่วยกิต
                04-039-307   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลหนัก 3 หน่วยกิต
                04-039-408   การจัดการทางเครื่องจักรกลหนัก 3 หน่วยกิต
                04-039-409   วิศวกรรมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก 3 หน่วยกิต
                04-042-001   การบริหารงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
3.. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

Permanent link to this article: http://me.fit.rmuti.ac.th/?page_id=311