พ.ย. 02

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

unnamed-2-crop-web

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560
——————————————————
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จึงจัดสรรโควตาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและกำหนดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ ดังนี้
  1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา-ปี-2560.pdf
  2. กำหนดการรับสมัครโควตา-2560.pdf
  3. ใบสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา-2560.pdf
  4. ค่าใช้จ่าย-ปวช.pdf
  5. ค่าใช้จ่ายระดับ-ปวส.pdf
  6. ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี.pdf

การเชื่อมโยงถาวรกับบทความนี้: http://me.fit.rmuti.ac.th/?p=67

พ.ย. 07

เชิญชวนร่วมงานปั่นจักรยาน “FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2”

fit-%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b9%8b%e0%b8%ad

อ่านเพิ่มเติม »

การเชื่อมโยงถาวรกับบทความนี้: http://me.fit.rmuti.ac.th/?p=88

 Untitled Document